En train de lire
ⵉ ⵡ-ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ-ⵜ-ⵜⵟⴼⴻⵎ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵜⴼⴰⵕⵇⴻⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴻⴱⴹⴰ ⴰɣⴻⵕⴱⵉ, ⴰⵛⵛⴻⵕⵇⵉ

ⵉ ⵡ-ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ-ⵜ-ⵜⵟⴼⴻⵎ ⵍⴻⴱⴷⴰ ⵜⴼⴰⵕⵇⴻⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴻⴱⴹⴰ ⴰɣⴻⵕⴱⵉ, ⴰⵛⵛⴻⵕⵇⵉ

Avatar

ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍ-ⴰⵙⵙⴻⵏ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵉɛⴻⴷⴷⴰⵏ
ⵉ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜⴻⵏ ɣⴻⴼ ⵍⵃⴻⵔⵎⴰ-ⵙ
ⵅⴰⵙ ⵜⴻⵜⵜⵛⴻⵜⴽⵉ ⵓⵔ ⴷ-ⴰⵙ ⴷ-ⵙⵍⴰⵏ
ⵢⴰⴽ ⵡⵉⴷ-ⴰⴽ ⵢⴰⴽ ɣⴰⴱⴻⵏ ⵢⵉⴱⵡⴰⵙ,
ⴰ ⵢⴰⵜⵎⴰ ⵡⵉ ⴷ-ⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵎⵍⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰɛⵣⵉⵣⴻⵏ ⵉ ⴽⴻⵏ ⵢⴰⵔⵃⴰⵏ
ⴰ ⴽⴻⵏ ⵉⵎⴻⵍ ⴰⵎⴻⴽ ⴰⴽ ⵉ ⵜⵜⴻⵔⴰⵏ
ⵔⵔⵓⵏⵏ-ⵜ ⵓⵍⵍⴰ ⴷ-ⵜⵊⵓⵔ ⴼⴻⵍⵍ-ⴰⵙ,
ⵢⴻⵕⵥⴰ-ⵜⵜ ⵍⴼⵉⵍ ⵉ ɛⴻⴷⴷⴰⵏ
ⵢⴻⵛⵛⴰ-ⵜⵜ ⴳⵎⴰ-ⵙ ⵉⵙ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ,
ⴰⴷ-ⵜⵢⴻⵏⵟⴻⵍ ⵡⵉⵏ ⵉ ⵜⵜ-ⵢⵓⵔğğⴰⵏ
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⴰⵙⴻⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ,
ⵎⴽⵓⵍ ⵍɛⵉⴱ ⵍⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵏⵓⵍⴼⵓ
ⵢⴰⴽ ⵙⴻⴳ-ⵡⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵡⵡⵉ ⵉⵎɣⵉ,
ⵎⵉ ⴷ-ⴰⵙ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⴷ-ⴰ-ⵜⵜⴻⴼⵔⵓ
ⵣⵉɣ ⴰⵙⴰⵢⵉ ⵉɣⵍⴻⴱ ⵉⴹⴻⵍⵍⵉ,
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⴻⵕⵥⴰⵎ ⵜⴻⵜⵜⵔⵓ,
ⵓⵔ ⵜⵊⴻⴱⴱⴻⵔ, ⵓⵔ ⵜⵃⴻⵍⵍⵓ,
ⴰⵀⴰⵜ ⵜⴻⵙɛⴰ ⴷⴰɛⵡⵙⵙⵓ
ⴼⴻⵍⵍⴰ-ⵡⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵙⵜⴻⵇⵙⵉ
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵡ-ⴰⵙⵙ ⵎⴰ ⵢⴻⵀⵓⵣⴻⴷ ⵡ-ⴰⴹⵓ
ⵏⴻⴹⵎⴰɛ ⵢⵉⵙⵡⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴳⵍⵓ
ⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⴼⵕⴻⴹ ⴰⵔ ⴷ-ⴰ-ⵜⴻⵚⴼⵓ
ⵏⴰɣ ⴰⴽⵓⵏ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ…
ⴰⵙ ⵎⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⵎⵉ ⵜⴻⴱⴹⴰ
ⵙⴻⴽⵔⴰ ⵏ ⵡ-ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵎⵉ ⵢⴻⴷⴷⴰ
ⵢⴻⵏⵡⴰ ɣⴻⴼ ⵜⵉⵍⵍⴻⵍⵉ,
ⵣⵉɣⴻⵏ ɣⵓⵔ-ⵡⴻⵏ ⵜⵀⴻⴳⴳⴰ
ⵍⵎⴻⵇⵙⵓⴹ ⴷ-ⵍⴻⵇⵢⴰⴷⴰ
ⵎⴰⵛⵛⵉ ⴷ-ⴰⵔⵓⵎⵉ,
ⴰⵙ ⵎⵉ ⵜⵜ-ⵜⵃⵓⵣⴰⵎ ⴷ-ⴰⵢⵍⴰ
ⵏⵓⴽⵡⵏⵉ ⵓⵍⵍⴰⵛ, ⴽⵓⵏⵡⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ
ⵜⴻⴳⴰⵎ-ⴰⵙ ⵉⵙⴻⵎ ⵜⵓⵔⴰ
ⴰⴽⵓⵏ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ..
ⴰⵊⴰⵊⵉⵃ ⴰⵙ ⵎⵉ ⵉɛⴻⴷⴷⴰ
ⵢⴻğğⴰ-ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵓⵊⴻⵍⵜ, ⵜⵓğğⵍⴰ
ⵍⴻğğⵔⴰⵃ ⴷ-ⵉⵎⵎⴻⵟⵟⵉ,
ⵡⵉⵏ ⵉⵔⵓⵃⴻⵏ ⵙ ⵏⵏⵉⵢⴰ
ⵢⴻğğⴰ-ⴷ ⴰⵅⵅⴰⵎ-ⵉⵙ ⵢⴻⵅⵍⴰ
ⵜⴻⴳⴳⵔⴰⵎ-ⴷ ⴰⴽ ⴽⵓⵏⵡⵉ,
ⵜⴻⵔⵔⴰⵎ ⵉ ⵛⵛⴰɛⴱ ⵚⵕⵉⵎⴰ
ⴷⴷⵓ ⵏⴰɣ ⴼⴻⴽ-ⴷ ⵏⵏⴻⴽⵡⴰ
ⵜⴻⴳⴳⴰⵎ-ⴰⵙ ⵉⵙⴻⵎ ⵍⵃⵓⵔⵢⴰ,
ⴰⴽⵓⵏ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ…
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓɣⴰⵍ-ⴰⵡⴻⵏ ⴷ-ⴰⵢⵍⴰ
ⵜⴻⵛⵛⴰⵎ-ⵜⵜ, ⴰⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⴰⵡⴻⵏ ⵢⴻⵀⵡⴰ
ⴳⴻⵔ-ⴰⵡⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵜⴻɣⵍⵉ,
γⵓⵔⵡⴻⵏ ⴽⵔⴰ ⵜⴻⴱɣⴰⵎ ⵢⴻⵍⵍⴰ
ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵓⵔ ⵢⴻⵣⵎⵉⵔ ⴰ ⴷ-ⵢⵉⵏⵏⵉ ⴰⵍⴰ
ⵛⵛⴰɛⴱ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉ,
ⵜⴻⵡⵡⵉⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ-ⵜⵔⵉⴽⴰ
ⵡⵉ ⵏⵜⴻⵇⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⵏⵉ-ⵎ ⴰⴽⴰ
ⵜⴻⵇⵇⴰⵔⴻⵎ-ⴰɣ,ⴷ ⵛⵜⵉⵔⴰⴽⵢⴰ
ⴰⴽⵓⵏ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ…
ⵉ ⵡ-ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ-ⵜ-ⵜⵟⴼⴻⵎ ⵍⴻⴱⴷⴰ
ⵜⴼⴰⵕⵇⴻⵎ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴻⴱⴹⴰ
ⴰɣⴻⵕⴱⵉ, ⴰⵛⵛⴻⵕⵇⵉ,
ⵜⴰɛⴷⴰⵡⵜ-ⵏⵏⴻɣ ⵜⴻⵏⵏⴻⵔⵏⴰ
ⵍⴰ ⵜⴻⵙⵎⴻⵏⴷⴰⴳⴻⵎ ⵉⵙⵓⴼⴰ
ⵜⴻⵣⴳⴰⵎ-ⴷ ⵉ ⵜⵉⵍⵉ,
ⴳⴻⵔ-ⴰⵏⵏⴻɣ ⵏⴻⵜⵜⴻɛⴻⵙⵙⴰ
ⵜⴻⵔⵔⴰⵎ-ⴰɣ ⵡⴰ ⵢⴻⴽⴽⴰⵜ ⵡⴰ
ⵜⴻⵏⵏⴰⵎ-ⴰɣ: ⵜⴰⴷⵓⴽⵍⵉ ⴰⴽⴰ
ⴰⴽⵓⵏ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ…
ⴰⵙⵙ-ⴰ, ɣⴰⵙ ⵜⵓⴹⴻⵏ ⴰⵇⴻⵕⵓ-ⵙ
γⴰⵙ ⴰⴽⴻⵏ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⵅⵓⵚ
ⵏⴻⵔⴱⴻⵃ-ⴷ ⴰⴹⵉⵍⵍⵉ,
γⴰⵙ ⵜⵉⵎⴻⵙ-ⵏⵏⵉ ⵏ-ⵣⵉⴽ ⵜⴻⵜⵜⵏⵓⵙ
ⵢⵓɣⴰⵍ-ⴰɣ ɣⴻⵔ ⵍğğⴻⵔⵃ ⵍⵎⵓⵙ
ⵎⵉ ⵜⴻⵍⵍⴰⵎ ⴽⵓⵏⵡⵉ,
ⵏⵓⴽⵏⵉ ⵙ-ⵛⵛⴰɛⴱ ⴰⵎⴻⴳⵃⵓⵙ
ⴽⵔⴰ ⵢⴻⴹⵕⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵏⴻɣ ⴷⵔⵓⵙ
ⵎⴰⵣⴰⵍ ⵏⴻⴽⴽⴰⵜⴰⵡⴻⵏ ⴰⴼⵓⵙ
ⴰɣ ⵉⵅⴷⴰɛ ⵕⴻⴱⴱⵉ
ⵍoⵓⵏⵉⵙ ⴰⵉⵜ ⵎⴻⵏⴳⵓⴻⵍⵍⴻⵜ

© 2021 El Manchar. Tous droits réservés.
Revenir en haut